1401 North Hairston Road, Stone Mountain, GA 30083 Stone Mountain, GA